Érintettek személyeknek nyújtott adatszerzéssel kapcsolatos tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (továbbiakban „GDPR“) és a személyes adatok védelméről és egyéb törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló 18/2018 sz. törvény (továbbiakban „adatvédelmi törvény”) szerint, ill. az érintett személy hozzájárulása a személyes adatainak a kezelésével a GDPR és az adatvédelmi törvény szerint.

I. Bevezető rendelkezések

1. A KOMBI - határon átnyúló közösségi kerékpárkölcsönző rendszer című SKHU/1601/2.2.1/109 azonosító számú projekt keretében megvalósult közösségi bérkerékpár rendszer üzemeltetője, a www.kombibike.hu weboldal és a Kombi bike applikáció működtetője a Pons Danubii korlátolt felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, amely az adatvédelmi törvény szerint kezeli az érintettek személyes adatait.

2. Adatkezelő azonosító adatai és elérhetőségei:

 • Pons Danubii korlátolt felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
 • székhely: Námestie generála Klapku 1/1, 945 01 Komárno
 • Cg. szám: 45 230 021, 
 • Közösségi adószám: SK2023156751, 
 • e-mail: office@ponsdanubii.eu   
 • Kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatvédelmi tisztviselő nincs kijelölve.

3. Az adatkezelő a bérlők mint érintett személyek adatait kezeli, melyeket a bérlők adtak meg. A bérlő által a regisztrációs nyomtatvány segítségével vagy a szerződéskötéskor megadott személyes adatok valósak kell, hogy legyenek, ezek változása esetén a bérlő köteles haladéktalanul tájékoztatni az adatkezelőt.

II. Adatkezelés jogalapja és célja

1.  A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

 • KombiBike kártya / jegyek / kerékpár bérletek vásárlása; 

 • kártyák / jegyek / bérletek érvényességének ellenőrzése, bérlők tájékoztatása a bérbeadással kapcsolatos eseményekről, számlák és számviteli bizonylatok kiállítása a megvásárolt kártyák/jegyek/bérletek után;

 • az érintett személy által kötött szerződés teljesítése, az érintett megkeresése alapján a szerződéskötés előtt tett intézkedések;

 • panaszkezelés, érintett személyek észrevételeinek feldolgozása a kerékpárok bérbeadásával kapcsolatban.

2.  Adatkezelés jogalapja:

 • a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges az érintett személy által kötött szerződés teljesítéséhez vagy az érintett személy kérése alapján a szerződéskötés előtt tett intézkedéshez;

 • érintett személy hozzájárulása az adatkezeléshez legalább egy konkrét cél érdekében.

III. Személyes adatok forrása és az adatkezelés mértéke

1. Az adatkezelő a bérlők alábbi adatait kezeli: családi és utónév, akadémiai fokozat, születési dátum és hely, anyja családi és utóneve, állandó lakcím vagy egyéb tartózkodási hely címe, személyazonosító okmány típusa és száma, telefonszám, email cím.

2. Az adatkezelő nem tervezi a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítását.

3. A bérlő által a regisztrációs nyomtatvány vagy a szerződés által megadott információk kizárólag a kerékpár bérleti rendszer üzemeltetésére szolgálnak, más személyeknek nem lesznek átadva és egyéb üzleti célokra sem lesznek felhasználva, kivéve a kerékpár bérleti rendszer üzemeltetés céljainak teljesítése során az üzemeltetővel közreműködő személyeket, ezek közé tartoznak  a KombiBike kártyaértékesítő helyek üzemeltetői, az ügyfélszolgálatot működtető és szerviz szolgáltatásokat nyújtó Rent and Roll 888 Korlátolt Felelősségű Társaság, a T-Systems Magyarország Zrt., mely a KombiBike számítógépes rendszert működteti, illetve az üzemeltetőnek számviteli és fizetési szolgáltatásokat nyújtó személyek.

IV. Személyes adatok tárolásának időtartama

1. Az adatkezelő az érintett személyes adatait megőrzi:

 • az érintett személy és az adatkezelő közti szerződéses jogviszony fennállása során;

 • az adatkezelő és az érintett személy közti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához és a szerződéses jogviszonyból eredő jogigények érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges ideig; és

 • a Szlovák Köztársaság jogszabályai által meghatározott és megkövetelt ideig.

2. A személyes adatok tárolásának időtartama után az adatkezelő a személyes adatokat törli.

V. Érintett személy jogai

1. Az adatkezelő tájékoztatja az érintett személyeket, hogy az adatvédelmi törvény szerint főként az alábbi jogok illetik meg őket:

 • kérni az adatkezelőtől, hogy tegye hozzáférhetővé a rá vonatkozó személyes adatokat; az érintett jogosult igazolást kérni az adatkezelőtől arról, hogy az érintett személyes adatait kezeli-e;

 • személyes adatok helyesbítésének joga; az érintett személynek joga van arra, hogy az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse az őt érintő helytelen személyes adatokat; az adatkezelés céljait figyelembe véve az érintett jogosult követelni a hiányos személyes adatok kiegészítését is;

 • személyes adatok törlésének joga;

 • személyes adatok feldolgozásának korlátozása;

 • tiltakozási jog a személyes adatok kezelése kapcsán;

 • személyes adatok adathordozhatóságának joga;

 • hozzájárulási jog, ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás visszavonásának lehetősége;

 • panasztételi jog a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál.

2. Az adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt, hogy az adatszolgáltatás, illetve a hozzájárulás megadása az adatkezeléssel önkéntes alapon történik. Az adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintett személyt, hogy az eladó mint adatkezelő a szerződéskötési folyamat során az érintett személy adatait az érintett jóváhagyása nélkül kezeli, mivel az érintett személy adatait az adatkezelő a bérlővel kötött szerződést megelőző kapcsolatok során fogja kezelni, és az érintett személy adatainak kezelése azon szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett szerződő félként szerepel.

3. Az adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt, hogy jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatainak a kezelésével, éspedig az adatkezelő székhelyének címére kézbesített írásos levél formájában vagy az adatkezelő email címére küldött email által, a hozzájárulás visszavonása nem érinti az érintett személy adatainak törlése előtt megadott hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.

4. Az adatkezelő az adatvédelmi törvény 30. §-ban meghatározott feltételek esetén korlátozhatja az adatvédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek mértékét, illetve az adatvédelmi elveket is.

5. Az érintett személy jogosult követelni, hogy a személyes adatok automatizált kezelésén alapuló, őt érintő vagy más módon jelentősen befolyásoló rendelkezés, beleértve a profilalkotást is, ne vonatkozzon rá; ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a rendelkezés az adatkezelő és az érintett személy közti szerződés megkötése vagy annak teljesítése szempontjából elengedhetetlen, vagy ha a rendelkezés végrehajtása jogszabály vagy olyan nemzetközi szerződés alapján történik, melyet a Szlovák Köztársaság ratifikált, és amelyek megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az érintett személy jogainak és jogos érdekeinek védelme szempontjából, vagy ha a rendelkezés az érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

VI. Hozzájárulás az adatkezeléshez

A bérleti szerződés aláírásával vagy a regisztrációs nyomtatvány elküldésével Ön megerősíti, hogy tájékozódott az adatvédelem feltételeiről és ezeket teljes mértékben elfogadja.

E feltételek kapcsán a hozzájárulását a regisztrációs nyomtatványon szereplő hozzájárulás beikszelésével vagy a bérleti szerződés aláírásával fejezi ki. A hozzájárulás megadásával vagy az aláírással megerősíti, hogy tájékoztatták az adatvédelem feltételeiről és hogy ezeket teljes mértékben elfogadja.

Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi feltételek új változatát az adatkezelő az új adatvédelmi feltételek hatályba lépése előtt legalább 10 nappal korábban közzéteszi a saját internetes honlapján.