Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom systému prenájmu bicyklov s názvom Systém požičiavania komunitných bicyklov  KOMBIbike uskutočnený v rámci projektu s identifikačným číslom SKHU/1601/2.2.1/109 pod názvom „KOMBI - Cezhraničný integrovaný systém zdieľania bicyklov, prevádzkovateľom webovej stránky www.kombibike.eu a aplikácie Kombi Bike je Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným, ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 • Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným
 • sídlo: Námestie generála Klapku 1/1, 945 01 Komárno
 • IČO: 45 230 021, 
 • IČ DPH: SK2023156751, 
 • e-mail: office@ponsdanubii.eu   
 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená: zodpovedná osoba nie je určená.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nájomcov ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli títo nájomcovia. Osobné údaje, ktoré poskytuje nájomca prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo pri uzavretí zmluvy musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je nájomca povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

II. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

1.  Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

 • nákup karty KombiBike / lístkov / permanentiek na prenájom bicyklov; 

 • kontrola platnosti karty / lístkov / permanentiek, informovanie nájomcov o udalostiach súvisiacich s prenájmom, vystavenie faktúr a účtovných dokladov za nakúpené karty/lístky/permanentky;

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;

 • vybavovanie sťažností a podnetov dotknutých osôb v súvislosti s prenájmom bicyklov.

2.  Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

III. Zdroje a rozsah spracúvania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nájomcov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, meno a priezvisko matky, adresa trvalého pobytu, prípadne adresa iného pobytu, číslo a druh preukazu totožnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa.

2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

3. Informácie, ktoré poskytne nájomca prostredníctvom registračného formulára alebo zmluvy slúžia výlučne pre potrebu prevádzkovania systému prenájmu bicyklov a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, s výnimkou poskytnutia informácií subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom za účelom prevádzkovania systému prenájmu bicyklov, ktorými sú najmä subjekty prevádzkujúce predajné miesta kariet KombiBike, spoločnosť Rent and Roll 888 Korlátolt Felelősségű Társaság prevádzkujúca zákaznícku linku a poskytujúca servisné služby, T-Systems Magyarország Zrt., prevádzkujúca počítačový systém KombiBike a ďalšie subjekty, ktoré poskytujú účtovnícke a platobné služby pre prevádzkovateľa.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:

 • počas trvania zmluvného vzťahu dotknutej osoby s prevádzkovateľom; 

 • ďalej po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov; a

 • ďalej po dobu akú určujú a vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky na uchovávanie osobných údajov.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Práva dotknutej osoby

1. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o tom, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má najmä nasledovné práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; 

 • právo na opravu osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; 

 • právo na vymazanie osobných údajov; 

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov;

 • právo na prenosnosť osobných údajov;

 • právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť odvolania tohto súhlasu;

 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

2. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Prevádzkovateľ ďalej informuje dotknutú osobu, že predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s nájomcom a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

3. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to buď písomným listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred odobratím údajov dotknutej osoby.

4. Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených v § 30 zákona o ochrane osobných údajov obmedziť rozsah povinností a práv súvisiacich s ochranou osobných údajov, ako aj zásady ochrany osobných údajov.

5. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú; toto sa však neuplatňuje, ak je rozhodnutie  nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. 

VI. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Podpisom nájomnej zmluvy alebo odosielaním registračného formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom príslušného registračného  formulára alebo podpisom nájomnej zmluvy. Zaškrtnutím súhlasu alebo podpisom potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach prevádzkovateľ najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok ochrany osobných údajov.