„KOMBIbike“ közösségi kerékpárkölcsönzési rendszer használatának általános szerződési feltételei”

Preambulum

A szlovákiai Komárno (Révkomárom), Nové Zámky (Érsekújvár), Nesvady (Naszvad), Hurbanovo (Ógyalla), Kolárovo (Gúta) és a magyarországi Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér településeken megvalósuló KOMBIbike a „KOMBI - határon átnyúló közösségi kerékpárkölcsönző rendszer” című SKHU/1601/2.2.1/109 azonosító számú projekt keretében megvalósult közösségi bérkerékpár rendszer. A KOMBIbike Közösségi Bérkerékpár Rendszer (továbbiakban: „KOMBIbike”) új közlekedési lehetőség Magyarország és Szlovákia határmenti városai között.

A bérkerékpárok kölcsönzésére a rendszeres Használatba vevőknek a KOMBIbike kártya, alkalmi Használatba vevőknek a honlapon történő regisztráció vagy okostelefon alkalmazás segítségével van lehetősége.

A kerékpárkölcsönző rendszer a nap 24 órájában elérhető.

A KOMBIbike kártya egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya („okoskártya”), mely egy időben, egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a Bérlőt. A havi, fél év vagy egy év érvényességi időre szóló kártya a kártyaértékesítő helyeken a bérleti szerződés megkötése, bérlet vásárlása és a minimális összeg feltöltése ellenében szerezhető be. A kártyával a Bérlő a KOMBIbike Rendszer egyedi megjelenésű, KOMBIbike jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál veheti bérbe, ahol egy KOMBIbike feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kerékpár bérlete. A vonatkozó kártyadíjról, bérleti díjról, valamint a feltöltött összegről az adott értékesítési pont a saját nevében állít ki számlát.

Az alkalmi Bérlőknek a KOMBIbike Rendszer használatához a www.kombibike.eu honlapon, a KOMBIbike okostelefon alkalmazásban vagy a kártyaértékesítő helyeken kell regisztrálniuk. A regisztráció és jegyvásárlás után, a kerékpár kölcsönzésre az emailben kapott PIN kód segítségével a kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál van lehetőség.

A bérkerékpárok elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva.

A KOMBI Közösségi Bérkerékpár Rendszer A Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tulajdonában van.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a KOMBIbike kerékpárok bérbevételének feltételeit tartalmazzák.  Az ÁSZF a KOMBIbike kerékpár bérlője és a KOMBIbike kerékpár Bérbeadója között kötött bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

I. Fogalom meghatározások

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 1. Dokkoló: a kölcsönző állomásokon található, a KOMBIbike kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. TAG olvasóból, kártyaolvasóból, zárból és két darab nagy teljesítményű LED fényforrásból áll.

 2. KOMBIbike kerékpár: egyedi tervezésű, a Bérbeadó tulajdonát képező kerékpár. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. 

 3. Bérbeadó: Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, székhely: Námestie generála Klapku 1/1, 945 01 Komárno, Szlovákia, cégjegyzékszám: 45 230 021, közösségi adószám: SK2023156751, e-mail cím: office@ponsdanubii.eu

 4. Bérlő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Bérbeadóval kerékpár bérleti szerződést köt és határozott időre szóló KOMBIbike kártyát vásárol vagy alkalmi bérlőként regisztrál és a megvásárolt jegy, valamint az emailben kapott PIN kód birtokában jogosulttá válik a jelen ÁSZF szerint a KOMBIbike kerékpár használatára

 5. KOMBIbike kártya: a kártyaértékesítő helyeken határozott időre, havi, fél vagy egy évre megvásárolható mágneskártya.

 6. Kölcsönző állomás: A projektben résztvevő települések közigazgatási területén belül található, kerékpár bérbevételére szolgáló hely, amely egy vezérlő oszlopból, meghatározott számú dokkolóból és meghatározott számú KOMBIbike kerékpárból áll.

 7. Kártyaértékesítő helyek: szerződött partnerek, ahol a KOMBIbike kártya (mágneskártya) megvásárolható, ill. a KOMBIbike kártya egyenlege a kívánt összeggel feltölthető. A kártyaértékesítő helyek aktuális listája, címe és nyitvatartása a www.kombibike.eu honlapon érhető el.

 8. Ügyfélszolgálat: az érdeklődők és a Bérlők által hívható vonal, ahol tájékoztatást adnak a Rendszer működéséről, regisztrálják az esetleges hibákat, észrevételeket, gondoskodnak a műszaki problémák és egyéb hibák elhárításáról. A telefonszámok az alábbiak: +421 907 665 248; +36 30 013 7709.

 9. Vezérlő oszlop: a KOMBIbike kártya leolvasására, illetve az emailben kapott PIN kóddal történő kerékpár kölcsönzésre szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártyaolvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet.  

 10. Rendszer: „KOMBI- határon átnyúló közösségi kerékpárkölcsönző rendszer” című SKHU/1601/2.2.1/109 azonosító számú projekt keretében megvalósult KOMBIbike határon átnyúló közösségi kerékpárkölcsönző rendszer

 11. Weboldal: a Bérbeadó által üzemeltetett www.kombibike.eu internetes honlap.

 12. Applikáció: a Bérbeadó által üzemeltetett Kombi Bike okostelefon alkalmazás.

 

II. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a KOMBIbike kerékpárok bérletének feltételeit tartalmazzák. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a KOMBIbike kerékpár bérleti szerződésnek, melyet a KOMBIbike kerékpárt Bérlő és a KOMBIbike kerékpárt Bérbeadó személy köt egymással. A Bérlő az ÁSZF-et a honlapon vagy az applikációban történő KOMBIbike rendszerben megvalósuló regisztrációval, illetve a kártyaértékesítő helyeken a KOMBIbike kártya és bérlet megvásárlásával kifejezetten elfogadja.

A kerékpár bérleti szerződés megkötésére 14 éven aluli személy nem jogosult. A Bérbeadó a 14. életévét betöltött természetes személy vonatkozásában a kerékpár bérleti szerződés megkötését a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó jogügyletnek tekinti, mely a Polgári Törvénykönyv 9. § szerint jellegét tekintve megfelel a 14. életévét betöltött természetes személy értelmi fejlettségi szintjének, ezért nincs szükség az ilyen szerződés megkötéséhez a törvényes képviselő beleegyezésére.

Jelen ÁSZF hatálya 2021. május 10-től határozatlan időre szól. A Bérbeadó jogosult az ÁSZF-et és mellékleteit módosítani, a módosítások és kiegészítések vonatkoznak az ÁSZF és mellékleteinek módosítása előtt kötött érvényes szerződésekre is. Az ÁSZF módosításának közzététele a weboldalon történik, legalább 10 nappal a hatálya lépést megelőzően, ezt követően a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba a változások. Ha a Bérlő nem kívánja elfogadni a módosított ÁSZF feltételeit, köteles a KOMBIbike kártyáját a Bérbeadónak visszaadni az ÁSZF weboldalon történő közzétételétől számított 10 napon belül a kártyaértékesítő helyen. A KOMBIbike kártya visszaadásának elmulasztása a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.
 

III. Kerékpár kölcsönzési lehetőségek

III. 1. Rendszeres Bérlők számára

A KOMBIbike Kártya, ill. a bérlet megvásárlása minden esetben személyesen a kártyaértékesítési helyeken történik. A megvásárolt KOMBIbike Kártya érvényességi idejének lejártát követően a Bérlő a kártya érvényességi idejét meghosszabbítani, és új bérletet vásárolni csak a Kártyaértékesítési helyeken tud.

Ha a Bérlő 18 éven felüli természetes személy, akkor egy időben legfeljebb három KOMBIbike Kártyával rendelkezhet, vagyis egyidejűleg legfeljebb három KOMBIbike kerékpárt bérelhet.

Ha a Bérlő 18 éven aluli természetes személy, akkor egy időben legfeljebb egy KOMBIbike Kártyával rendelkezhet.

Ha a Bérlő jogi személy, akkor KOMBIbike Kártyával a Bérbeadóval kötött egyedi szerződés alapján rendelkezhet, a szerződésben kerül meghatározásra a kiadott KOMBIbike kártyák száma is.

A tartós jellegű KOMBIbike Kártya megvásárlásához a Bérbeadó, valamint a saját nevében, de a Bérbeadó javára eljáró kártyaértékesítő az alábbi adatokat kéri, ha a Bérlő természetes személy:

- családi és utónév, akadémiai fokozat

- lakcím vagy aktuális tartózkodási hely címe

- személyazonosító okmány száma

- születési dátum és hely

- Bérlő anyjának családi és utóneve

- mobiltelefonszám 

- email cím.

A fenti adatok igazolására érvényes személyazonosító okmány szükséges. A Bérlő az adatai változása esetén 5 napon belül köteles a Bérbeadót értesíteni és a változást alátámasztó dokumentumokat a Bérbeadó részére bemutatni a Kártyaértékesítő helyen.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat a jelen ÁSZF VI. pontja tartalmazza.

Ha a Bérlő jogi személy, érvényes cégkivonattal vagy a nyilvántartásba vételét igazoló egyéb okirattal igazolja magát. A jogi személy nevében eljáró személy köteles igazolni a személyazonosságát a szerződéskötés előtt.

A KOMBIbike kártya az azt jogszerűen használó személyt feljogosítja a KOMBIbike kerékpár kölcsönző állomásain található kerékpárok használatára.

Ha KOMBIbike kártya olyan Bérlő számára lett kiállítva, aki természetes személy, akkor csak ez a személy jogosult a kártya használatára. Amennyiben a Bérlő helyett a KOMBIbike kártyát (vagy azonosítóját vagy PIN kódját) más személy használja, akkor a KOMBIbike kártyát (vagy azonosítóját vagy PIN kódját) ténylegesen használó harmadik személy tevékenységéért, és általa esetlegesen okozott károkért a Bérbeadóval szemben az a Bérlő felel, akinek a nevére KOMBIbike kártyát kiállították.

Ha a Bérlő nem természetes személy, akkor az ő részére kiállított kártyákat saját mérlegelése alapján más természetes személyeknek átadhatja. Ha a Bérlő jogi személy, felelősséggel tartozik a Bérbeadóval szemben mindazon személyek tevékenységéért, valamint az általuk okozott károkért, akiknek a KOMBIbike kártyákat használat céljából átadta.

A Bérlő a KOMBIbike kártyán található egyenlegét sem részben, sem egészben nem viheti át más Bérlő részére kiállított kártyára. Az egyenleg feltöltések száma a KOMBIbike kártyán korlátlan.

III.1.1. KOMBIbike kártya

A KOMBIbike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott műanyag kártya, mely egy kerékpár bérbevételére jogosítja fel a kártya használóját.

Kártyát igényelni kerékpár bérleti szerződés megkötésével, az éves, fél éves vagy havi bérlet és a kártya díjának megfizetésével, illetve a minimum összeg feltöltésével lehet a kártyaértékesítő helyeken.

A KOMBIbike kártya érvényességi ideje azonos a bérlet lejárati idejével. A KOMBIbike kártya érvényességi ideje a kártyaértékesítő helyen, a weboldalon vagy az applikáció segítségével történő új bérlet megvásárlásával automatikusan meghosszabbodik.

Ha a Bérlő a részére kiállított KOMBIbike kártyát elveszti, megrongálja vagy más módon használhatatlanná teszi, illetve az használhatatlanná válik, új KOMBIbike kártyát köteles vásárolni. A Bérlő felel a részére kiállított KOMBIbike kártyáért és annak szerződésszerű használatáért. A KOMBIbike kártya elvesztéséből és annak nem szerződésszerű (visszaélésszerű) felhasználásából eredő károkért az a Bérlő felel, akinek a nevére az adott KOMBIbike kártyát kiállították. A Bérlő köteles a részére kiállított KOMBIbike kártya elvesztését, megsemmisülését vagy megrongálódását a Bérbeadó felé az észleléstől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül jelezni, éspedig személyesen a kártyaértékesítő helyek valamelyikén vagy telefonon az ügyfélszolgálaton keresztül.

III.1.2. Bérlet ára és a kártya díja

A KOMBIbike kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító havi, fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A bérlet díja és a KOMBIbike kártya díja a honlapon van feltűntetve. Szlovákiában vásárolt kártya esetében az euróban meghatározott díj, míg Magyarországon vásárolt bérlet esetében a forintban meghatározott díj fizetendő.

Amennyiben a bérlet időtartama alatt a III.1.3 pont szerinti kerékpár bérleti díj emelkedik, vagy a díjmentes időtartam csökken, a bérlet 8 napon belül visszaváltható a kártyaértékesítő helyen abban az országban, ahol a vásárlás történt, és az időarányos összeg visszatérítésre kerül.

A bérletek a KOMBIbike kártya igényléssel vagy a KOMBIbike kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken, a weboldalon vagy az applikáció segítségével.

KOMBIbike kártya vásárlásakor minimum 1.200,- Ft / 3 EUR összeget fel kell tölteni minden egyes kiváltott KOMBIbike kártyára, mely a kerékpár bérleti díjának fedezeteként szolgál. A bérleti díj fedezete a bérlet, illetve a bérlet lejárta után egy hónapon belül vásárolt újabb bérlet érvényességének ideje alatt használható fel. A bérlet lejárta utáni a fel nem használt bérleti díj fedezet a kártyaértékesítő helyeken visszafizetésre kerül. A KOMBIbike kerékpár bérleti díja a bérleti díj fedezetből kerül levonásra. Amennyiben a bérleti díj fedezet nulla lesz vagy mínuszba megy, vagy ha a KOMBIbike kártya, vagy a bérlet érvényessége lejár, a Bérlő jogosultsága a KOMBIbike kerékpár használatára megszűnik. A KOMBIbike kártya újbóli feltöltésekor a negatív egyenleget a Bérlőnek rendeznie kell, majd ismét minimum 1.200,- Ft-tal / 3 EUR-val fel kell töltenie. A KOMBIbike kártya feltöltésére a kártyaértékesítő helyeken, a honlapon vagy az applikációban van lehetőség.

III.1.3.Kerékpár bérleti díja

Minden megkezdett, új kölcsönzés első fél órája hagyományos kerékpár bérlése esetén ingyenes. Az első fél óra után minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít és kiszámlázásra kerül. Elektromos kerékpár bérlése esetén minden megkezdett félóra számítódik. A kerékpár bérleti díjának pontos összegei a honlapon vannak feltüntetve.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként legfeljebb 10 óra lehet.

III.1.4. Kerékpár bérlés KOMBIbike kártyával

A KOMBIbike kártyával a Bérlő közvetlenül a dokkolónál tudja a kerékpár kölcsönzést intézni. A KOMBIbike kerékpár használatbavételéhez a kártyát a dokkolón található kártyaolvasóhoz kell érinteni. Ezt hang és villogó fényjelzés követi, majd a kerékpárt rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés 20 másodpercen keresztül villog, ezalatt emelheti ki a Bérlő a kerékpárt. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. A kölcsönzés megkezdése után 2 perc van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután már elkezdődik a bérleti díj felszámítása. A kerékpáron lévő hiba (vandalizmus, defekt, rongálás stb.) észlelésekor, a kerékpár térítésmentesen visszahelyezhető a dokkolóba a fent említett 2 percen belül. A hibás kerékpárt vagy a hibás dokkolót a Bérlő köteles jelezni a vezérlőoszlopnál.

 

III.2. Alkalmi Bérlők számára / Kerékpárok alkalmi bérlete

Eseti jellegű KOMBIbike bérlésre olyan 14. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik tartós jellegű KOMBIbike Kártyával nem rendelkeznek. Jogi személy eseti jellegű Rendszer használatra nem jogosult. 

Eseti jellegű KOMBIbike kerékpár bérlés a weboldalon, valamint az applikációban kezdeményezhető.

Az eseti jellegű bérlés hatálya a kiválasztott jegy időtartamára szól. Amennyiben egy adott bankkártyával a Bérlő több eseti jellegű bérlést kíván kezdeményezni, a letét összege a bankkártyán minden egyes kerékpár bérléssel összefüggésben egyenként zárolásra kerül. A Bérbeadó nem vizsgálja a bankkártya használatának jogszerűségét, ebből eredően a Bérbeadót a bankkártya használatáért felelősség nem terheli. Az ilyen szerződések érvényesen megkötöttnek tekintendők, a bérléssel kapcsolatos díjakat a Bérbeadó a bankkártyán zárolt  összegből vonja le.

III.2.1.Regisztráció

A KOMBIbike rendszer használatához regisztráció szükséges, mely a www.kombibike.eu oldalon vagy a „Kombi Bike” applikációban végezhető el.

A regisztráció során megadott mobilszámra 8 számjegyű PIN kód kerül küldésre emailben, mely a továbbiakban a Bérlő azonosítására szolgál. A Bérbeadó nem szavatolja az email sikeres megérkezését, annak elmaradásáért a Bérbeadó nem felel.

Amennyiben a KOMBIbike rendszerben már érvényes regisztrációval rendelkezik, abban az esetben az itt felsorolt rendszerek online felületén is regisztrációval bír: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, MariaValeriaBike, PecsiKe, Vbike. Azonban a KOMBIbike rendszerhez tartozó érvényes jegy vagy bérlet nem használható a felsorolt további rendszerek esetében. Az egyes rendszerek használatához az adott területhez tartozó jegy vagy bérlet megváltására van szükség.

 

III.2.2 Jegyvásárlás

A regisztráció után a kerékpárkölcsönzéshez a KOMBIbike rendszerhez való hozzáférést biztosító jegyet kell váltani a weboldalon vagy az applikációban.

A jegy a kiválasztott időtartamig érvényes, ez lehet 24 óra, 72 óra vagy 1 hét. Az érvényes jegy egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a Bérlőt, melynek kölcsönzési időtartama maximálisan 10 óra lehet alkalmanként.

A jegyek ára a weboldalon található a Díjak menüpontban.

Jegyvásárlás esetén a rendszer 9.500 HUF (Szlovákiában történő jegyvásárlás esetén 25 EUR összeget) zárol letétként a Bérlő bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget felszabadítja a Bérlő bankszámláján. A letét összege a Bérlővel szembeni pénzügyi igények (bérleti díj, kártérítési, stb.) megtérítésére szolgál. Amennyiben nem bizonyul elegendőnek ezek megtérítésére, abban az esetben a Bérlő a letét által nem fedezett díjkövetelések teljes megtérítéséért is felelősséggel tartozik.

III.2.3. Kerékpár bérleti díja

A kölcsönzés díja a weboldalon található a „Díjak” menüpontban. Hagyományos kerékpárok esetében az első fél óra díjmentes. Elektromos kerékpárok esetében a bérleti díj már az első fél óra megkezdésétől számítódik.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

III.2.4. Kerékpár bérlés PIN kóddal

A kerékpár használata regisztráció és jegyvásárlás után lehetséges. A „Kölcsönzés PIN kóddal” menüpont kiválasztása után kell megadni a 8 számjegyből álló kódot, majd ennek elfogadása után kell megadni a kiválasztott dokkoló állvány számát. Ezt a dokkolóról lehet leolvasni. Ezután a kiválasztott dokkoló hang és villogó fényjelzéssel jelzi, hogy a kerékpár kihúzható a dokkolóból. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár használatba vehető. Ha ez nem történik meg, a dokkoló visszazárja a kerékpárt. A kölcsönzés megkezdése után 2 perc van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. A kerékpáron lévő hiba (vandalizmus, defekt, törések stb.) észlelésekor a kerékpár visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen az előbb említett 2 percen belül. A Bérlő köteles a vezérlőoszlopon jelezni a sérült kerékpárt vagy hibás dokkolóállomást.

III.3. Információk a Bérlőknek

 1. Áramszünet esetén a Bérlő a Dokkolóból a KOMBIbike kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kölcsönzést követően a KOMBIbike kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba. A Bérbeadó felhívja a Bérlők figyelmét arra, hogy amennyiben olyan Dokkolóba kerül a KOMBIbike kerékpár visszahelyezésre, amely nem működik, abban az esetben a működés helyreállításáig, a hiba elhárításáig a Bérlő újabb KOMBIbike kerékpárt sem a hibás, sem más Dokkolóból nem tud kölcsönözni. Ebben az esetben az Ügyfélszolgálathoz kell fordulni.

 2. A Kölcsönzést követően a Bérlő a KOMBIbike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás üres Dokkolójába visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A KOMBIbike kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaolvasó rögzít.

 3. A Bérbeadó szavatolja, hogy a bérlet ideje során harmadik személynek a KOMBIbike kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Bérlőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja. A Bérbeadó gondoskodik a kerékpárok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról. Tekintettel azonban arra, hogy a kölcsönző állomásokon nincs folyamatos személyes felügyelet, előfordulhat, hogy a Bérlők a használat során meghibásodott kerékpárokat visznek vissza. Ennek okán a kerékpár rendeltetésszerű használatra alkalmasságáról történő gondoskodás felelőssége megoszlik a Bérbeadó és a Bérlő között, a Bérlő köteles a IV/6. pont szerint eljárni.

 4. Az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató az internetes, mobilos vagy egyéb elektronikus csatlakozási díj címén díjakat számolhat fel a készülék (mobiltelefon, telefon, internetes csatlakozással ellátott számítógép, tablet, stb.) használatáért vagy a díjfizetésért az ügyféllel kötött egyedi szerződés vagy egyéb szerződés alapján. A pénzügyi szolgáltató szintén díjat számíthat fel a szolgáltatásainak az igénybevételéért, amikor a Bérlő a Bérbeadó szolgáltatásaiért fizet. A Bérbeadó semmilyen egyéb díjakat nem számít fel.

III.4. A szerződés megszüntetésére vonatkozó, minden Bérlőre vonatkozó rendelkezések

 1. A Bérbeadó jogosult a szerződést, minden előzetes felszólítás nélkül, orvoslási határidő megszabása nélkül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő vagy azon harmadik személy, akinek a Bérlő a KOMBIbike kártya vagy a KOMBIbike kerékpár használatát átengedte, a kerékpár bérleti szerződés vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti. Felmondás esetén a Bérlő köteles azonnal a Rendszer használatával felhagyni, a KOMBIbike kerékpárt valamely dokkoló állomáson visszahelyezni, a KOMBIbike kártyát pedig a kártyaértékesítő helyek egyiként leadni. A Bérbeadó a KOMBIbike kártyát a felmondással egyidejűleg érvényteleníti, akkor is, ha nincs visszaadva. A KOMBIbike Kártya és kerékpár bérleti szerződés felmondásával egyidejűleg a Bérlő 100 EUR/ 37.000,- HUF kötbért köteles a Bérbeadó részére megfizetni a bérleti szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségek megszegése címén. A kötbér összegét a Bérbeadó jogosult levonni a KOMBIbike kártyán található egyenlegből. Amennyiben a Bérlő több szerződéssel rendelkezik a felmondás időpontjában, a Bérbeadó jogosult a többi szerződést is ugyanazon okokra hivatkozva azonnali hatályú felmondással megszűntetni.

 2. A szerződés felmondása esetén a Bérbeadó jogosult arra, hogy a Bérlővel újabb szerződés megkötését visszautasítsa, és ezt egyúttal jelezze a kártyaértékesítő helyek felé. Az ilyen döntés kizárólag a Bérbeadó egyoldalú mérlegelésétől függ.

 3. A Bérlő a szerződést jogosult bármikor felmondani. A felmondással egyidejűleg a Bérlő köteles a KOMBIbike kártyát a kártyaértékesítő helyek egyikén leadni abban az országban, ahol a vásárlás történt. A felmondás alapján a Bérbeadó érvényteleníti a KOMBIbike kártyát és visszafizeti a Bérlőnek a KOMBIbike kártyán található bérleti díj fedezet fel nem használt egyenlegét. A KOMBIbike kártya díja azonban nem kerül visszafizetésre.

 

 

IV. KOMBIbike kerékpárok használatára vonatkozó szabályok

 1. A KOMBIbike Kerékpár kölcsönzésének maximális időtartama alkalmanként 10 óra, amely időtartam lejártakor a Bérlő köteles a KOMBIbike kerékpárt bármelyik dokkoló állomásra visszavinni, és ott a dokkolóba visszahelyezni. Ha a Bérlő a KOMBIbike kerékpárt a dokkoló állomás hibája miatt nem tudja visszatenni, köteles erről haladéktalanul értesíteni az Ügyfélszolgálatot és vele egyeztetve eljárni. A maximális időtartamot meghaladó használat esetén a Bérbeadó eltűntnek minősíti a KOMBIbike kerékpárt, amely alapján a Bérbeadó jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, eljárásokat megindítani.

 2. A KOMBIbike Kerékpár kizárólag Komárno (SK), Nové Zámky (SK), Hurbanovo (SK), Nesvady (SK), Komárom (HU), Tata (HU), Oroszlány (HU) és Kisbér (HU) települések adminisztratív körzeteiben használhatók, e terület pontos behatárolása a www.kombibike.hu weboldalon található.

 3. A Bérlő a KOMBIbike kerékpárt köteles rendeltetésszerűen, ill. a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel összhangban használni.

 4. A Bérlő köteles a KOMBIbike Kerékpárt a közúti közlekedés érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.

 5. A Bérlő a KOMBIbike kerékpár tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a KOMBIbike kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a neki felróható okból bekövetkező bármilyen esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Bérlő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.

 6. A Bérlő a kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. A Bérlő a használat megkezdésével elismeri, hogy kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.

 7. A Bérlő köteles a KOMBIbike kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.

 8. A Bérlő a KOMBIbike kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.

 9. Tilos a KOMBIbike kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A KOMBIbike kerékpárt kizárólag a Bérlő használhatja, kivéve a jogi személyiségű Bérlőket, akikre a II.1. pontban rögzített szabályok irányadóak.

 10. A Bérlő más utasokat a KOMBIbike kerékpáron nem szállíthat.

 11. Tilos a KOMBIbike kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.

 12. A Bérlő a KOMBIbike kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, eltulajdonításról, a Bérlő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a Bérbeadót +421 907 665 248 vagy a +36 30 013 7709 telefonszámon tájékoztatni, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

V. Felelősségi szabályok

 1. A Bérlő felel minden olyan kárért, amely a KOMBIbike Kerékpár nem a szerződéses feltételeknek, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő vagy a KOMBIbike kerékpár rendeltetésszerű használatával ellentétes használata, vagy annak következtében merül fel, hogy a Bérlő nem teljesíti a Kerékpár bérleti szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak kötelezettségeit.

 2. A Bérbeadó vagyonának védelme érdekében az állomások folyamatos megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek a Bérbeadó vagyonának rongálása, meghibásodása vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

VI. ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelési tájékoztató a weboldalon (www.kombibike.eu) érhető el, melyet a Bérlő a kerékpár bérleti szerződés megkötésekor megismert és elfogadott.

VII. PANASZKEZELÉS

 1. A Rendszerrel és a Bérbeadó Szolgáltatásaival kapcsolatos panaszokat a Bérlő a Bérbeadónak írásban vagy szóban, a jelen ÁSZ-ben feltüntetett elérhetőségeken keresztül közölheti.

 2. A panaszról feljegyzés készül, melyet a Bérbeadónak írásban kézbesítenek.

 3. A Bérbeadó a panaszra a panasz benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban ad választ, ha a panaszt benyújtó személy megadta a panasz benyújtásakor az elérhetőségeit.

 4. Ha a Bérlő természetes személy és nem elégedett a panaszkezeléssel vagy úgy véli, hogy a Bérbeadó megsértette a jogait, jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Bérbeadóhoz. Ha a Bérbeadó elutasító választ ad vagy a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem ad választ, a fogyasztó a fogyasztói jogviták alternatív megoldásairól és egyéb törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló 391/2015 sz. törvény 12. § szerint jogosult indítványt benyújtani a jogvita alternatív megoldása céljából. A Bérbeadóval fennálló fogyasztói jogvita alternatív megoldása ügyében a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (www.soi.sk) vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumánál vezetett alternatív jogvitákat kezelő személyek jegyzékében bejegyzett egyéb jogi személy illetékes (http://www.mhsr.sk/zoznamsubjektovalternativnehorieseniaspotrebitelskychsporov/146987s), a fogyasztó jogosult kiválasztani, hogy melyik alternatív jogvita kezelő személyhez fordul. A fogyasztó egyúttal jogosult a jogvita alternatív megoldása céljából az online vitakezelési platformot is igénybe venni, mely az alábbi oldalon érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Az indítvánnyal kapcsolatos illetékekről a fogyasztó az alternatív jogvita kezelő személy internetes honlapján tájékozódhat.

VIII. Általános szerződési feltételek módosítása

 1. A Bérbeadó jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására és kiegészítésére a módosítás vagy kiegészítés hatályba lépését legalább 10 nappal korábban történő közzététel útján. Közzétételnek minősül a weboldalon történő közzététel. Amennyiben a bérleti díj emelkedik vagy a díjmentes időtartam csökken, a Bérbeadó a KOMBIbike kártyával rendelkező Bérlőt köteles emailben is tájékoztatni azon az email címen, melyet korábban a Bérlő a Bérbeadónak megadott.

IX. Záró rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. május 10-én lépnek hatályba.

 2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szlovák Köztársaság általános érvényű jogszabályait kell alkalmazni.