Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie komunitného systému požičiavania bicyklov „KOMBIbike”

Preambula

Komunitný systém požičiavania bicyklov KOMBIbike je systém prenájmu komunitných bicyklov uskutočnený v rámci projektu s identifikačným číslom SKHU/1601/2.2.1/109 s názvom „KOMBI - Cezhraničný integrovaný systém zdieľania bicyklov“ v slovenských mestách Komárno, Nové Zámky, Nesvady, Hurbanovo a v maďarských mestách Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér. Systém požičiavania komunitných bicyklov KOMBIbike (ďalej len: „KOMBIbike”) prináša nové možnosti dopravy v pohraničných mestách Maďarska a Slovenska.

Pravidelní Nájomcovia si môžu prenajímať bicykle pomocou karty KOMBIbike, príležitostní Nájomcovia majú na to možnosť po registrácii na webovej stránke alebo prostredníctvom aplikácie.

Systém požičiavania bicyklov bude fungovať 24 hodín denne.

Karta KOMBIbike je plastová karta s jedinečným identifikátorom („inteligentná karta“), ktorá Nájomcu oprávňuje si prenajať naraz jeden bicykel. Kartu s mesačnou, polročnou alebo ročnou platnosťou je možné zaobstarať v predajných miestach kariet po uzatvorení nájomnej zmluvy, nákupu permanentky a dobíjaní minimálnej sumy. S touto kartou si môže Nájomca prenajímať bicykle systému KOMBIbike s jedinečným vzhľadom, s označením KOMBIbike priamo z dokovacej stanice, kde sa pomocou čítačky kariet s označením KOMBIbike uskutoční prenájom bicykla. O príslušnom poplatku za kartu, o nájomnom a o dobitej sume vystaví účtovný doklady dané predajné miesto vo vlastnom mene.

Na používanie systému KOMBIbike sa príležitostní Nájomcovia musia zaregistrovať na webovej stránke www.kombibike.eu alebo v mobilnej aplikácii „Kombi Bike“, prípadne na predajných miestach kariet. Po zaregistrovaní a zakúpení lístku je prenájom bicyklu možné zadaním PIN kódu prijatého v SMS správe na ovládacom stĺpiku. 

Bicykle na prenájom sú uzamknuté v dokovacích staniciach pomocou elektronicky ovládaných visacích zámkov.

Systém komunitných bicyklov KOMBIbike je vo vlastníctve Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) obsahujú podmienky prenájmu bicyklov KOMBIbike. VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme bicykla KOMBIbike uzatvorenej medzi Nájomcom bicykla KOMBIbike a Prenajímateľom bicyklov KOMBIbike. 

I. VYMEDZENIE POJMOV

Pre účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok majú nasledujúce pojmy tento význam:

 1. Dokovacia stanica: konštrukcia na upevnenie bicykla KOMBIbike na staniciach pre prenájom bicyklov. Pozostáva z čítačky TAG, čítačky kariet, zámku a dvoch výkonných svetelných zdrojov LED.

 2. Bicykel KOMBIbike: jedinečne navrhnutý bicykel vo vlastníctve Prenajímateľa , Jeho rám a komponenty nie sú štandardné, jeho sedadlo nemožno vybrať.

 3. Prenajímateľ: Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným, sídlo: Námestie generála Klapku 1/1, 945 01 Komárno, Slovenská republika, IČO: 45 230 021, IČ DPH: SK2023156751, e-mail: office@ponsdanubii.eu   

 4. Nájomca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Prenajímateľom uzavrie zmluvu o nájme bicykla a buď si zakúpi kartu KOMBIbike na dobu určitú, alebo sa zaregistruje ako príležitostný nájomca a so zakúpenou vstupenkou a prijatým  PIN kódom v SMS správe bude oprávnený podľa týchto VZP na použitie bicykla KOMBIbike.

 5. Karta KOMBIbike: Magnetická karta, ktorú možno zakúpiť na predajných miestach kariet na dobu určitú: na mesiac, na pol roka alebo jeden rok.

 6. Stanice pre prenájom: Miesta pre prenájom bicyklov, ktoré sa nachádzajú v administratívnych oblastiach obcí, ktoré sa zúčastňujú na projekte, a ktoré pozostávajú z ovládacieho stĺpiku, zo stanoveného počtu dokovacích staníc a stanoveného počtu bicyklov KOMBIbike.

 7. Predajné miesta kariet:  Zmluvní partneri, kde je možné zakúpiť Kartu KOMBIbike (magnetickú kartu), alebo kde je možné kartu KOMBIbike dobiť požadovanou sumou. Aktuálny zoznam, adresy a otváracie hodiny predajných miest kariet sú k dispozícii na webovej stránke www.kombibike.eu.

 8. Zákaznícka linka: Linka, kam môžu volať  záujemcovia a Nájomcovia, a kde sa poskytujú informácie o fungovaní Systému, zaregistrujú prípadné chyby, pripomienky, vykonajú kroky na odstránenie technických problémov a ďalších porúch. Telefónne čísla sú nasledovné: + 421 907 665 248; +36 30 013 7709

 9. Ovládací stĺpik: Zariadenie na čítanie karty KOMBIbike alebo na prenájom bicykla pomocou PIN kódu zaslaného v SMS správe, pripojené k stanici, ktoré tvorí riadiaci počítač, systém na čítanie kariet, monitor a ovládacia klávesnica. 

 10. Systém: Systém prenájmu  bicyklov s názvom Systém požičiavania komunitných bicyklov  KOMBIbike uskutočnený v rámci projektu s identifikačným číslom SKHU/1601/2.2.1/109 pod názvom „KOMBI - Cezhraničný integrovaný systém zdieľania bicyklov“.

 11. Webová stránka: Internetová stránka www.kombibike.eu prevádzkovaná Prenajímateľom.

 12. Aplikácia: Mobilná aplikácia prevádzkovaná Prenajímateľom s názvom Kombi Bike. 

 

II. Účinnosť VZP

Tieto VZP obsahujú podmienky prenájmu bicyklov KOMBIbike. VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme bicykla KOMBIbike uzatvorenej medzi Nájomcom bicykla KOMBIbike a Prenajímateľom bicyklov KOMBIbike. Nájomca akceptuje VZP registráciou v systéme KOMBIbike na webovej stránke alebo v aplikácií alebo zakúpením karty KOMBIbike a permanentky na predajných miestach kariet.

Osoby mladšie ako 14 rokov nie sú oprávnené uzatvárať zmluvu o nájme bicykla. Prenajímateľ považuje uzavretie zmluvy o nájme bicykla za právny úkon patriaci do oblasti krytia bežných potrieb každodenného života, ktorý je podľa § 9 Občianskeho zákonníka svojou povahou primeraný rozumovej a voľnej vyspelosti osoby, ktorá dovŕšila vek 14 rokov, a ktorá preto nepotrebuje na uzatváranie takýchto zmlúv súhlas zákonného zástupcu.
 

Tieto VZP sú účinné od 10. mája 2021 na dobu neurčitú.  Prenajímateľ je oprávnený upraviť VZP a ich prílohy, pričom zmeny a doplnenia sa vzťahujú aj na zmluvy uzavreté a platné pred príslušnou zmenou VZP a ich príloh. Akákoľvek zmena VZP bude zverejnená na webovej stránke minimálne 10 dní pred nadobudnutím jej účinnosti, následne nadobudne účinnosť zverejnením na webovej stránke. Pokiaľ Nájomca nemieni akceptovať meniace sa podmienky VZP, je povinný svoju Kartu KOMBIbike vrátiť Prenajímateľovi na predajnom mieste karty do 10 dní od uverejnenia zmeny VZP na webovej stránke. Opomenutie vrátenia Karty KOMBIbike znamená prijatie zmeny VZP.
 

III. Možnosti prenájmu bicyklov

III.1. Pre Pravidelných Nájomcov

Zakúpenie Karty KOMBIbike a permanentky sa koná vždy osobne na predajných miestach kariet. Po uplynutí platnosti zakúpenej karty môže Nájomca predĺžiť platnosť karty zakúpením novej permanentky alebo si zakúpiť novú kartu KOMBIbike na predajných miestach kariet. 

Nájomca, ktorý je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov môže naraz disponovať maximálne tromi kartami KOMBIbike, čo znamená, že môže si naraz prenajať maximálne tri bicykle KOMBIbike.

Nájomca, ktorý je fyzickou osobou mladšou ako 18 rokov môže naraz disponovať maximálne jednou kartou KOMBIbike. 

Nájomca, ktorý je právnickou osobou, môže obdržať karty KOMBIbike na základe osobitnej dohodys Prenajímateľom, v ktorej bude určený aj počet vydaných kariet KOMBIbike. 

Za účelom nákupu Karty KOMBIbike trvalého charakteru bude Prenajímateľ a predajca karty, ktorý koná vo vlastnom mene, ale na účet Prenajímateľa, vyžadovať od Nájomcu – fyzickej osoby nasledujúce údaje:

- titul, meno, priezvisko

- adresu bydliska alebo adresu aktuálneho pobytu,

- číslo dokladu totožnosti 

- dátum a miesto narodenia

- meno a priezvisko matky Nájomcu,

- číslo mobilného telefónu

- e-mailovú adresu.

Na overenie vyššie uvedených informácií je potrebný platný preukaz totožnosti. Nájomca je povinný do 5 dní informovať Prenajímateľa o všetkých zmenách svojich údajov a predložiť Prenajímateľovi na predajnom mieste kariet dokumenty preukazujúce zmenu.

Podrobné pravidlá týkajúce sa správy údajov sú uvedené v článku VI. týchto VZP.

Ak je Nájomca právnická osoba, preukazuje sa platným výpisom z obchodného registra, alebo iným dokladom, dosvedčujúcim jeho registráciu.  Zastupujúca osoba musí pred uzatvorením zmluvy preukázať svoju totožnosť.

Karta KOMBIbike oprávňuje osobu, ktorá ju legálne používa, na používanie bicyklov na staniciach pre prenájom bicyklov KOMBIbike.

V prípade, ak bola karta KOMBIbike vystavená Nájomcovi – fyzickej osobe, môže túto kartu používať iba osoba, ktorej bola táto karta vystavená. Ak namiesto Nájomcu použije Kartu KOMBIbike (prípadne príslušné ID alebo PIN) iná osoba, za činnosť osoby, ktorá kartu KOMBIbike (prípadne jej ID alebo PIN) skutočne použila, resp. za škody spôsobené takouto osobou, zodpovedá Prenajímateľovi Nájomca, ktorému bola karta KOMBIbike vystavená.

Používatelia, ktorí nie sú fyzickými osobami, môžu karty KOMBIbike, ktoré im boli vystavené odovzdať na použitie fyzickým osobám podľa vlastného uváženia. Ak je Nájomca právnická osoba, zodpovedá Prenajímateľovi za činnosť a za škody spôsobené osobami, ktorým karty KOMBIbike odovzdal na použitie.

Zostatok na Karte KOMBIbike Nájomca nemôže previesť ani čiastočne a ani v celosti na Karty KOMBIbike iných Nájomcov. Počet doplnení zostatku na Karte KOMBIbike nie je obmedzený. 

III.1.1. Karta KOMBIbike

Karta KOMBIbike je plastová karta s jedinečným identifikátorom, ktorá oprávňuje používateľa karty na prenájom jedného bicykla naraz.

Požiadať o kartu je možné uzatvorením zmluvy o nájme bicykla, zaplatením ceny mesačnej, polročnej alebo ročnej permanentky a poplatku za kartu a doplnením minimálnej sumy na predajných miestach kariet.

Platnosť karty KOMBIbike je rovnaká ako dátum uplynutia platnosti permanentky. Dátum vypršania platnosti karty KOMBIbike sa automaticky predlžuje zakúpením novej permanentky na predajných miestach kariet, na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii.

Ak Nájomca stratí, poškodí pre neho vydanú kartu KOMBIbike, alebo inak spôsobí, že karta KOMBIbike sa stane nepoužiteľnou, je povinný si zakúpiť novú kartu KOMBIbike. Nájomca zodpovedá za pre neho vydanú KOMBIbike kartu a za jej použitie v súlade so zmluvou. Za škody spôsobené stratou karty KOMBIbike a jej použitím v rozpore so zmluvou (zneužitím karty) zodpovedá Nájomca, ktorému bola konkrétna karta KOMBIbike vystavená. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi stratu, zničenie alebo poškodenie karty KOMBIbike, ktorá mu bola vydaná, najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa po zistení, a to buď osobne v niektorom predajnom mieste kariet, prípadne telefonicky na zákazníckej linke.

III.1.2. Cena permanentky a poplatok za kartu

Na používanie karty KOMBIbike je potrebné kúpiť mesačnú, polročnú alebo ročnú permanentku, ktorá umožní prístup k Systému. Cena permanentky a poplatok za kartu KOMBIbike sú uvedené na webovej stránke. V prípade karty zakúpenej na Slovensku sa uhradí poplatok určený v EUR, zatiaľ čo v prípade karty zakúpenej v Maďarsku sa uhradí poplatok určený v HUF.

Ak sa počas trvania platnosti permanentky zvýši nájomné bicykla podľa bodu III.1.3 alebo sa zníži doba jeho bezplatného používania, permanentka sa spätne odkúpi do 8 dní na ktoromkoľvek predajnom mieste kariet v krajine, v ktorej bol nákup uskutočnený, a bude vrátená alikvotná čiastka z ceny permanentky.

Permanentky je možné zakúpiť súčasne so žiadosťou o vydanie novej karty KOMBIbike alebo  predĺžením platnosti karty KOMBIbike na predajných miestach kariet, na webovej stránke alebo v aplikácií.

Pri kúpe karty KOMBIbike je potrebné ku každej vydanej karte KOMBIbike pridať sumu v hodnote minimálne 1200,- HUF / 3 EUR, ktorá bude slúžiť ako záloha nájomného bicykla. Suma zálohy nájomného sa môže použiť počas doby platnosti permanentky, alebo počas doby platnosti novej permanentky zakúpenej do jedného mesiaca od vypršania permanentky. Po vypršaní permanentky bude nevyužitá suma zálohy nájomného vrátená na predajných miestach kariet. Nájomné bicykla KOMBIbike sa odpočíta zo sumy zálohy nájomného. Ak je zostatok zálohy nájomného Nájomcu nulový alebo záporný, alebo ak platnosť karty KOMBIbike alebo permanentky vyprší, oprávnenie Nájomcu na používanie bicykla KOMBIbike zaniká. Pri opätovnom dobytí sumy na  karte KOMBIbike Nájomca musí vyrovnať záporný zostatok a potom ju doplniť sumou minimálne 1200,- HUF / 3 EUR. Takéto dobytie karty KOMBIbike je možné na predajných miestach kariet, na webovej stránke alebo prostredníctvom aplikácie.

III.1.3. Nájomné bicykla

V každom prípade začatia nového nájmu klasického bicykla je prvá polhodina používania bicykla bezplatná. Po prvej polhodine sa každá začatá polhodina považuje za nájom a bude vyúčtovaná. V prípade nájmu elektrického bicykla sa počíta každá začatá polhodina. Presné sumy nájomného bicykla sú uvedené na webovej stránke.

Maximálne trvanie nájmu bicykla v jednom prípade je 10 hodín.

III.1.4. Prenájom bicykla s kartou KOMBIbike

Karta KOMBIbike umožňuje Nájomcovi započať s používaním bicykla priamo pri dokovacej stanici. K použitiu bicykla KOMBIbike sa treba s kartou dotknúť čítačky kariet na dokovacej stanici. Potom nasleduje zvukový a blikajúci svetelný signál a zámok bicykla sa odomkne. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu môže Nájomca bicykel vyzdvihnúť. Ak sa tak nestane, zámok sa zatvorí. Po začatí používania sú 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Po uplynutí tohto času sa už počíta nájomné. Pri zistení problému s bicyklom (vandalizmus, defekt, poškodenie atď.) je možné bicykel v priebehu vyššie uvedených 2 minút bezplatne vrátiť do dokovacej stanice. Poškodený bicykel alebo poškodenú dokovaciu stanicu je Nájomca povinný nahlásiť na ovládacom stĺpiku.

 

III.2. Pre dočasných Nájomcov / Príležitostný nájom bicyklov

Na príležitostný nájom bicyklov KOMBIbike sú oprávnené osoby staršie ako 14 rokov, ktoré nedisponujú Kartou KOMBIbike trvalého charakteru. Právnické osoby nemajú nárok na príležitostné využitie Systému. 

Na webovej stránke alebo v aplikácií je možné iniciovať príležitostný nájom bicyklov KOMBIbike.

Príležitostný nájom je možný po dobu trvania vybraného lístka. Ak chce Nájomca iniciovať viac príležitostných nájmov s konkrétnou bankovou kartou, bude suma vkladu zablokovaná na bankovej karte pre každý jednotlivý nájom bicykla. Prenajímateľ neskúma zákonnosť použitia použitej bankovej karty, preto za takéto použitie bankovej karty Prenajímateľ nenesie zodpovednosť. Takéto zmluvy sa považujú za platne uzavreté a Prenajímateľ odpočíta poplatky spojené s nájmom zo sumy zahrnutej vo vklade na bankovej karte.

III.2.1.Registrácia

Na používanie systému KOMBIbike  je potrebná registrácia, ktorú je možné vykonať na stránke www.kombibike.eu alebo  v aplikácii „Kombi Bike“.

Na mobilné číslo poskytnuté pri registrácii bude zaslaný 8-ciferný PIN kód v SMS správe, ktorý sa použije na identifikáciu Nájomcu. Prenajímateľ nezaručuje úspešné prijatie SMS správy, a Prenajímateľ nie je zodpovedný za jej neúspešné odoslanie.

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali v systéme KOMBIbike, tak Vaša registrácia je platná aj v ďalších online platformách systémov: BabiBike, GyőrBike, MariaValeriaBike, PecsiKe. KOMBIbike lístky a permanentky ale nie je možné používať v prípade týchto ďalších štyroch systémoch. Na využitie týchto systémov je nutné si kúpiť lístok alebo permanentku pre danú lokalitu.

III.2.2. Kúpa lístkov

Po registrácii k nájmu bicykla možno zakúpiť lístok umožňujúci prístup do systému KOMBIbike na webovej stránke alebo prostredníctvom aplikácie.

Lístok je platný na zvolené obdobie, ktorým môže byť 24 hodín, 72 hodín alebo 1 týždeň. Platný lístok oprávňuje Nájomcu na nájom bicykla, maximálne trvanie jeho používania môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti.

Ceny lístkov sú uvedené na webovej stránke pod položkou „Poplatky“.

Pri kúpe lístku systém zablokuje 9500 HUF (25 EUR v prípade predaja lístku na Slovensku) ako depozit na bankovom účte Nájomcu. Po uplynutí doby platnosti zakúpeného lístka systém odpočíta zo sumy depozitu cenu lístka, nájomné bicykla a uvoľní zvyšnú sumu na bankovom účte Nájomcu. Suma depozitu sa používa na náhradu akýchkoľvek peňažných nárokov (nájomné, odškodnenie atď.) voči Nájomcovi. Pokiaľ sa ukáže, že nie je dostatočný na náhradu takýchto nárokov, Nájomca je zodpovedný za úplné uspokojenie všetkých nárokov, ktoré nie sú kryté depozitom.

III.2.3. Nájomné bicykla

Nájomné bicykla bude uvedený  po položkou „Poplatky“ na webovej stránke. V prípade klasických bicyklov je prvá polhodina bezplatná. V prípade nájmu elektrických bicyklov sa nájomné počíta od prvej polhodiny.

Maximálne trvanie používania bicykla môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti.

III.2.4. Nájom bicykla s PIN kódom

Používanie bicykla sa môže začať po registrácii a zakúpení lístka. Po výbere položky „Požičanie bicykla s PIN kódom“ z menu sa zadá 8-ciferný kód a po potvrdení sa zadá poradové číslo vybraného dokovacieho stojanu. To sa môže odčítať z dokovacej stanice. Následne bude vybraná dokovacia stanica zvukovým a svetelným signálom signalizovať, že je bicykel možné vytiahnuť z dokovacej stanice. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu  je bicykel pripravený na použitie. Ak sa tak nestane, dokovacia stanica znovu zablokuje bicykel. Po začatí používania bicykla sú 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Potom sa začína počítať nájomné bicykla. Pri zistení problému s bicyklom (vandalizmus, defekt, poškodenie atď.) v priebehu vyššie uvedených 2 minút je možné bicykel bezplatne vrátiť do dokovacej stanice. Poškodený bicykel alebo poškodenú dokovaciu stanicu je Nájomca povinný nahlásiť na ovládacom stĺpiku.  

III.3. Informácie pre Nájomcov

 1. V prípade výpadku elektriny alebo zlyhania batérií na staniciach  na prenájom bicyklov nemôže Nájomca zobrať bicykel KOMBIbike  z dokovacej stanice, ale po ukončení nájmu bude môcť v takomto prípade bicykel KOMBIbike vrátiť do dokovacej stanice. Prenajímateľ upozorňuje Nájomcov, že ak je bicykel KOMBIbike vrátený do nefunkčnej dokovacej stanice, v tom prípade si Nájomca do obnovenia funkčnosti nebude môcť prenajať iný bicykel KOMBIbike z nefunkčnej, ani z inej dokovacej stanice. V takomto prípade je potrebné kontaktovať zákaznícku linku.

 2. Po použití môže Nájomca vrátiť bicykel KOMBIbike do prázdnej dokovacej stanice ktorejkoľvek stanice pre nájom bicyklov. Pri vrátení bicykla sa svetelné zdroje na dokovacej stanici rozsvietia a blikajú po dobu 20 sekúnd, čo znamená, že vrátenie bicykla bolo dokončené. Vrátenie bicykla KOMBIbike  do dokovacej stanice je termínom ukončenia nájmu, ktorý je zaznamenaný čítačkou kariet nainštalovanou v stropnom zariadení dokovacej stanice.

 3. Prenajímateľ zaručuje, že počas doby nájmu nemá žiadna tretia strana žiadne právo alebo nárok na bicykel KOMBIbike, ktorý by vo vzťahu k Nájomcovi bránil, obmedzoval alebo vylučoval používanie bicykla. Prenajímateľ udržiava bicykle v stave spôsobilom na určené použitie. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že požičovne nemajú stály osobný dozor, môže sa stať, že Používatelia vrátia do dokovacej stanice bicykle, ktoré sa počas používania poškodili. Z tohto dôvodu sa zodpovednosť za zabezpečenie stavu spôsobilého na určené použitie delí medzi Prenajímateľom a Nájomcom, pričom Nájomca je povinný postupovať podľa bodu IV/6.

 4. Poskytovateľ elektronických komunikačných služieb môže účtovať poplatky za internetové, mobilné alebo iné elektronické pripojenie k nákupnému zariadeniu (mobilný telefón, telefón, počítač s pripojením na internet, tablet atď.) alebo za špeciálny spôsob platby na základe individuálnej zmluvy účastníka alebo inej zmluvy. Poskytovateľ  platobných služieb si môže tiež účtovať poplatky za použitie ich služieb pri platbe za služby Prenajímateľa.  Prenajímateľ neúčtuje žiadne poplatky navyše.

III.4. Ustanovenia o ukončení zmluvy pre všetkých Nájomcov

 1. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho oznámenia, bez uloženia lehoty pre nápravu, ak Nájomca alebo akákoľvek tretia strana, ktorej Nájomca poskytol karty KOMBIbike alebo bicykla KOMBIbike, porušuje ustanovenia zmluvy o nájme bicykla alebo týchto VZP. V prípade odstúpenia od zmluvy musí Nájomca okamžite ukončiť používanie Systému, vrátiť bicykel KOMBIbike  na niektorú dokovaciu stanicu a odovzdať kartu KOMBIbike na jednom z predajných miest kariet. Prenajímateľ zruší platnosť karty KOMBIbike  aj v prípade, ak nebude predložená súčasne s odstúpením. Súčasne so zrušením platnosti Karty KOMBIbike a odstúpením od zmluvy o nájme bicykla je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR / 37.000,- HUF za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o nájme a týchto VZP. Prenajímateľ má právo odpočítať sumu zmluvnej pokuty zo zostatku na karte KOMBIbike. Ak má Nájomca v čase odstúpenia od zmluvy viac ako jednu zmluvu, je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť aj od ostatných zmlúv z tých istých dôvodov.

 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je Prenajímateľ oprávnený odmietnuť uzatvoriť s Nájomcom ďalšiu zmluvu a informovať o tom aj predajné miesta kariet. Takéto rozhodnutie závisí výlučne od jednostranného uváženia Prenajímateľa.

 3. Nájomca má právo kedykoľvek ukončiť zmluvu odstúpením od zmluvy. Spolu s týmto odstúpením je Nájomca povinný vrátiť aj kartu KOMBIbike ktorémukoľvek predajcovi kariet v krajine, v ktorej sa uskutočnil nákup. Na základe odstúpenia Prenajímateľ zruší platnosť karty KOMBIbike a vráti Nájomcovi nepoužitý zostatok zálohy nájomného na karte KOMBIbike. Poplatok za vydanie karty KOMBIbike sa však nevráti. 

 4. Nájomca – fyzická osoba je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dňa jeho uzavretia. Ak Nájomca do 14 dní od nákupu karty KOMBIbike  alebo lístka využije možnosť prenájmu bicykla, predstavuje začiatok takéhoto prenájmu prehlásenie Nájomcu o tom, že žiada o poskytnutie služby pred vypršaním lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy. Nájomca berie na vedomie, že jeho právo na odstúpenie od zmluvy zaniká takýmto začatím nájmu.

 

 

IV. Pravidlá vzťahujúce sa na používanie bicykla KOMBIbike

 1. Maximálna doba používania bicykla KOMBIbike je 10 hodín pri jednej príležitosti, po uplynutí tejto doby je Nájomca povinný vrátiť bicykel KOMBIbike  na ktorúkoľvek dokovaciu stanicu a uložiť ho do dokovacej stanice. Ak Nájomca nie je schopný vrátiť bicykel KOMBIbike  z dôvodu poruchy stanice, bezodkladne o tom informuje zákaznícku linku a postupuje podľa dohody s ním. V prípade použitia presahujúceho maximálne trvanie vyhlási Prenajímateľ bicykel KOMBIbike  za stratený, na základe čoho bude Prenajímateľ oprávnený prijať všetky zákonné opatrenia a postupy, ktoré sú k dispozícii.

 2. Bicykle KOMBIbike  sa môžu používať iba v administratívnych oblastiach miest Komárno (SK), Nové Zámky (SK), Hurbanovo (SK), Nesvady (SK),  Komárom (HU), Tata (HU), Oroszlány (HU) a Kisbér (HU), pričom presné vymedzenie územia možno pozrieť na webovej stránke www.kombibike.eu

 3. Nájomca je povinný používať bicykel KOMBIbike  na zamýšľaný účel a v súlade s podmienkami stanovenými v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.

 4. Nájomca je povinný používať bicykel KOMBIbike šetrne a s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi o pravidlách cestnej premávky. 

 5. Skutočným prevzatím bicykla KOMBIbike do užívania Nájomca prehlasuje, že podľa svojho zdravotného stavu a telesnej zdatnosti je spôsobilý na používanie bicykla a je zodpovedný za akékoľvek prípadné úrazy, ktoré vznikli jeho zavinením.  Nájomca si zabezpečí vlastné zdravotné poistenie, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti.

 6. Pred použitím bicykla musí Nájomca skontrolovať, či je bicykel v technickom stave spôsobilom na použitie. Nájomca zahájením používania uzná, že stav bicykla je spôsobilý na premávku.

 7. Nájomca je povinný chrániť bicykel KOMBIbike pred odcudzením, stratou, zničením a akýmkoľvek druhom poškodenia a je povinný prijať opatrenia, ktoré sa v danej situácii všeobecne očakávajú, aby sa vyhlo takýmto udalostiam.

 8. Nájomca nesmie na bicykli KOMBIbike vykonávať žiadne úpravy ani opravy.

 9. Nájomcovi je zakázané bicykel KOMBIbike odovzdať niekomu inému do používania, zapožičať alebo prenajať bicykel KOMBIbike. Bicykel KOMBIbike  môže používať iba Nájomca, s výnimkou Nájomcov, ktorí sú právnické osoby, a ktorí sa riadia pravidlami stanovenými v bode II.1.

 10. Na bicykli KOMIbike nemôže cestovať spolu s Nájomcom žiadna iná osoba.

 11. Je zakázané používať bicykel KOMBIbike pod vplyvom alkoholu, liekov alebo omamných alebo psychotropných látok.

 12. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi akékoľvek mimoriadne udalosti, ktoré sa týkajú bicykla KOMBIbike, najmä všetky škody, odcudzenia alebo nehody spôsobené alebo utrpené Nájomcom, na telefónnom čísle +421 907 665 248; resp. +36 30 013 7709 a v prípade potreby oznámiť takúto udalosť polícii.

V. Zodpovednosť za škodu

 1. Nájomca je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že bicykel KOMBIbike nepoužíval v súlade so Zmluvnými podmienkami, podmienkami uvedenými v týchto VZP a v súlade s účelom bicykle KOMBIbike  alebo ak Nájomca nesplnil svoje povinnosti podľa Zmluvy o nájme bicykla a týchto Všeobecných zmluvných podmienok. 

 2. Za účelom ochrany majetku Prenajímateľa sú stanice pod neustálym dohľadom a tieto záznamy sa budú používať v prípade poškodenia, poruchy alebo iného spôsobenia škôd na majetku Prenajímateľa.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke (www.kombibike.eu), s ktorým sa Nájomca pri uzavretí zmluvy o nájme bicykla oboznámil a ktoré prijal. 

VII. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 1. Sťažnosti v súvislosti so Systémom a Službami Prenajímateľa môže Nájomca adresovať Prenajímateľovi, a to buď písomne alebo ústne, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto VZP.

 2. O sťažnosti sa pripraví zápis, ktorý bude zaslaný Prenajímateľovi písomne.

 3. Prenajímateľ poskytne sťažovateľovi do 30 (tridsiatich) dní od podania sťažnosti odpoveď v písomnej forme, ak poskytol kontaktné údaje v čase podania sťažnosti.

 4. Pokiaľ Nájomca – fyzická osoba nie je spokojná so spôsobom, ktorým Prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prenajímateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky:  http://www.mhsr.sk/zoznamsubjektovalternativnehorieseniaspotrebitelskychsporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

VIII. Zmena všeobecných zmluvných podmienok 

 1. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Všeobecné zmluvné podmienky zverejnením zmeny najmenej 10 dní pred nadobudnutím jej účinnosti. Za zverejnenie sa považuje zverejnenie na webovej stránke. Ak sa zvýši nájomné bicykla, alebo sa skráti obdobie jeho bezplatného použitia, je Prenajímateľ povinný o takejto skutočnosti zaslať informácie Nájomcovi s kartou KOMBIbike aj priamo na e-mailovú adresu, ktorú Prenajímateľovi poskytol. 

IX. Záverečné ustanovenia 

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť 10. mája 2021.

 2. V otázkach touto dohodou výslovne neupravených sa použijú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.